అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 632

సాయంత్రంనేనుఇంటికిరాగానేఅమ్మతయారుగాఉంది.ఇద్దరంకాసేపుషాపింగ్చేసిఇద్దరంమూవీకివెళ్ళాము. టికెట్స్కుక్యూఉంది. అమ్మముందునిలబడిందినేనువెనకనిలబడ్డాను.ఇంతలోఎవడోవచ్చిమామధ్యనిలబడ్డాడు. నేనువాడివంకచూస్తున్నాను.వాడుఎత్తైనఅమ్మపిర్రాలకుతనచేతులుఅడుముతున్నాడు. నాకుచిర్రెత్తుకొచ్చింది. అసలేఅమ్మపిర్రలుఎత్తుగాకసిగాఉంటాయి. నాకుకోపంవచ్చింది. ఏమీఅనలేదు. నేనుబయటకువచ్చిఅమ్మనుబయటకురమ్మన్నాను.”అమ్మాఅమ్మానాకుఆకలిగాఉందిఏమైనాటిఫిన్చేసివద్దామురా” అమ్మనుబయటకులాగాను. అమ్మబయటకువచ్చింది. కానినాకుమాత్రంవాడుఅమ్మపిర్రలుమీదతనచేతులువేసినిమరడంకళ్ళకుకట్టినట్టుకనిపిస్తూఉంది. అమ్మపక్కననడుస్తున్నవాడినిమెల్లిగాఅమ్మవెనకనడుస్తున్నాను.అమ్మనడుస్తుంటేఅమ్మఎత్తైనపిర్రలుపైకికిందికిఆడుతుంటేమొడ్డలేచింది.అందుకేకామాలనువాడుఅమ్మపిర్రలుచూచితట్టుకోలేకపోయాడు. అనుకున్నాను. అయినామాఅమ్మపిసికితెనేనుపిసకాలికానీవాడుఎవడోపిసకడంఏమిటి” అనిఅనుకున్నాను. అమ్మఊగుతున్నపిర్రలుచూస్తుంటేఅలాగేఅమ్మపిర్రలమీదచేతులువేసినిమరాలని pinchindi నాకు. అమ్మపిర్రలుతాకుదామనినాచేతులుదురదపెట్టాయి. ఇంతలోఅమ్మసదన్గాఆగింది. స్పీడ్గానడుస్తున్ననేనుఅమ్మకుగుడ్డుకున్నాను. నాచేతులుఅమ్మపిర్రలమీదబలంగాతాకాయి. అమ్మపిర్రలుమెత్తగానాచేతులకుతగలగానేనానరాలుజివ్వుమన్నాయి. నిన్న ఒక సారి కొడుకు తన తొడల మీద తడి చేతులురుద్దుకున్నప్పుడు ఒక సారి ఒళ్ళంతా జలదరించింది అమ్మకు. ఇప్పుడు కొడుకుచేతులు తన పిర్రల మీద బలంగా అదుముకున్నాయి. మరలా అమ్మకు ఒళ్ళంతా ఏదోగాఉంది. మొగుడు పోయిన తరువాత ఏ మగాడి చేతులు తన పిర్రల మీద పడలేదు. కొంపదీసి వీడు తన తొడలు పిర్రలు కావాలని తాకుతున్నాడా అని అనుమానం కలిగింది మాఅమ్మకు. ఏదో పొరపాటున తగిలింది అని సర్ది చెప్పుకుంది అమ్మ. కాని 20 ఏళ్లకుర్రాడు తన పిర్రలు తన తొడలు చూచి మొడ్డ లేపుకుంటున్నాడు అంటే అమ్మకుకొంచెం త్రిల్లింగ్ గానే ఉంది. అమ్మకు కూడా

లేపుకుంటున్నాడు అంటే అమ్మకుకొంచెం త్రిల్లింగ్ గానే ఉంది. అమ్మకు కూడా కొంచెం కుత్తలో తడి అయినట్టుందితన చీరను తొడలమధ్య అడుముకుంది. “వామ్మో ఈ వెధవకు పరీక్షలు చదవాలి కదా”అని అనుకుంటూ అమ్మ నన్ను తీసుకొని తొందర గా ఇంటికివచ్చింది. ఇంటికిరాగానే నేను చదువు కోడానికి నా రూం కు వెళ్ల్లాను. అమ్మ ఇల్లు అంటాసర్దుకొని గంట తరువాత నా దగ్గరకు వచ్చింది. నా చూపు అంటా అమ్మ తొడల మీదపిర్రల మీదా ఉంది. అమ్మ నడుస్తుంటే అమ్మ బలిసిన పిర్రలు పైకి కిందికిఊగుతుంటే నాకు మొడ్డ లేచింది. లేచిన లవడాను అదుముకోవడం చాలా కష్టంగాఉంది నాకు.మమ వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది. అమ్మ తొడలు నా తొడలకుతగులుతున్నాయి. ఇంతలో నాకు ఒక ప్రశ్న అర్ధం కాలేదు. అమ్మ అమ్మా ఈ ప్రశ్నఅర్ధం కావడం లేదే అన్నాను. “ఏమిట్రా అది” అని అమ్మ నా బుక్ చూడడానికిముందుకు ఒంగింది. అప్పుడు అమ్మ బుగ్గలు నాబుగ్గలకు అదుము కుంటున్నాయి . అమ్మకు ఏమీ అర్ధం కాలేదు. నాకు అర్ధం కాలేదురా రాజా అంది అమ్మ నా బుగ్గమీదచుప్ మని ముద్దు పెట్టి. “అది కాదమ్మా రావడం లేదమ్మా” అన్నాను. ” టైచెయ్యిరాజా వస్తుంది” అంది అమ్మ గోముగాతన పెదాలను నా బుగ్గల మీదరాస్తూ. “అమ్మా అమ్మా నువ్వు ఇలాగే నా పక్కన కూర్చుని నా బుగ్గల మీదనీనాలుకతో రుద్దుతూ ఉంటె బాగుందమ్మా. నాకు అన్నీ పాబ్లెంస్ వస్తాయి”అన్నాను. నా మాటలు విన్న అమ్మ నా బుజం చుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను గట్టిగావాటేసుకొని “నేను నీ పక్కనే ఉన్నాను కదా రాజా.” అంది అమ్మ. అమ్మ

గట్టిగావాటేసుకొని “నేను నీ పక్కనే ఉన్నాను కదా రాజా.” అంది అమ్మ. అమ్మ నన్నుగట్టిగా తన కేసి అదుముకుంటుంటే అమ్మ సళ్ళు నా బుజాలకు మెత్త గా అదుముకుంటున్నాయి నా మొడ్డ ఇంకా ఆగడం లేదు. లేచి ఆడుతూ ఉంది. నేను కూడా అమ్మమీదికి వాలి పోయి నా చేతులను అమ్మ తొడల మీద వేసి అదుము కుంటూవాలి నట్టుఅమ్మమీదపడుకున్నాను. అమ్మ మెత్తటి తొడలు నా చేతులకు తగులుతున్నాయి.

3 Comments

Add a Comment
  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *