అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 143

తరువాతఅమ్మనామొహాన్నిరెండుచేతులతోపట్టుకొనినాబుగ్గలమీదపెదాలమీదఎంగిలిముద్దులుపెట్టిగుడ్నైట్రాజాఅనిచెప్పింది. అల్లాఅమ్మనాఎదురుగానిలబడినామొహాన్నిముద్దులాడుతుంటేనామొడ్డబాగానిక్కిఅమ్మతొడలకురుద్దుకుంటూఉంది. నేనుకూడాఅమ్మనడుముచుట్టూచేతులువేసినామీదికిలాక్కున్నాను. అలాఅమ్మనేనుముద్దులాడుకున్నతరువాతఅమ్మతనరూంకువెళ్ళింది. నేనుఆనందంగానిద్రపోయాను.

మర్నాడుఉదయంఅమ్మటిఫిన్పెట్టింది. నేనుటిఫిన్తినిచెయ్యికడుక్కున్నాను. పక్కనేఅమ్మకూర్చునిఉంది.నేనుఅమ్మతొడలమీదనాతడిచేతులురుద్దుతూతుడుచుకున్నాను. అమ్మమెత్తటితొడలునాచేతులకుతగిలేసరికినాకుఒళ్ళంతాసలపరంపుట్టింది. అమ్మఏమీఅనదులేఅనినేనుఅమ్మతొడలమీదనాచేతులతోనిమురుతున్నాను. అలాఅమ్మమెత్తటితొడలునిమురుతుంటేనాకుమొడ్డలేచింది.
“తుడుచుకున్నదిచాలుకానీఇంకాకాలేజీకివెళ్ళరా” అందిఅమ్మనవ్వుతూ.
సరేఅమ్మాఅంటూవెళ్లిపోయాను.
నేనుకాలేజీలోఉన్నానేకానీనాచేతులకుఅమ్మతొడలమెత్తదనంఇంకాసోకుతూనేఉంది. ఏంటోహాయిగాఉందిఅలాఅమ్మమెత్తటితొడలునిమురుతుంటే. సాయంత్రందాకాఆఅనుభూతిలోనేఉన్నాను. ఆరోజురాత్రికూడాఅమ్మవంటఇంట్లోపనిముగించుకొనినైటీవేసుకొనినారూంకువచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.

ఆరోజురాత్రికూడాఅమ్మవంటఇంట్లోపనిముగించుకొనినైటీవేసుకొనినారూంకువచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.

ఉదయంఅమ్మతొడలునిమిరినందుకుఅమ్మనన్నుకోప్పడుతుందేమోఅనిభయంభయంగాఉన్నాను. అమ్మవచ్చీరాగానేనాపక్కనేకూర్చుని “ఎరారాజాఅలాఉన్నావు” అంటూనాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టింది. “అమ్మయ్యఅమ్మకునామీదకోపంలేదుఅనిఅనుకున్నాను. అమ్మనాపక్కనేనన్నుఆనుకొనికూర్చుంది. అమ్మబలిసినసళ్ళునావీపుకుఅడుముకున్తున్నాయి. ఇంకేమీచదివేదినాబొందఅనుకొన్నాను. పాపంఅమ్మకునిద్రవస్తున్నట్టుఉందినావీపుమీదవాలితలనాబుజంమీదపెట్టుకొనినిద్రపోతూఉంది. అమ్మఅలానామీదవాలిపొతేఅమ్మసళ్ళుపొట్టనావెనకఅడుముకున్తున్నాయి. కానిఅమ్మపూర్తిగానిద్రపోలేదు. ఓరకంటితోకొడుకునుచూస్తూఉంది. అమ్మనిద్రపోతూఉందిఅనుకోనినేనుఅమ్మబుగ్గలమీదమెడమీదముద్దులుపెట్టాను. అమ్మచెవివెనకనాకుతున్నాను. ఇంతలోఅమ్మకళ్ళుతెరిచింది. నానెత్తినఒకమొట్టుమొట్టింది “ఏమిటావెధవపనులు. బుద్ధిగాచదువుకో” అందిఅమ్మనావంకచూసినవ్వుతూ.
“అమ్మనీయమ్మఅమ్మమేలుకొనేవుందిరా” అనుకోనితలవంచుకొనిచదవడంలోమునిగిపోయాను.
“నాకునిద్రవస్తూఉందినేనువెళ్లిపడుకుంటాను. నువ్వుబాగాచదువుకో” అందిఅమ్మ. అమ్మనామీదికిఒంగినాచేతులుతీసుకొనితనచేక్కిల్లకురుద్దుకుంటూ “నాబంగారుకొండ” అంటూనన్నుబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టింది. “గుడ్నైట్రాజా” అనితనరూంకువెళ్ళింది.
ఆరాత్రినాకుహాయిగానిద్రపట్టింది. అమ్మమెత్తటిబుగ్గలుతొడలుతలచుకుంటూమొడ్డనలుపుకుంటూనిద్రపోయాను.

మర్నాటినుండిఅమ్మతోఎక్కువచనువుగాఉంటున్నాను. అమ్మకుఅన్నిపనుల్లోసాయంచేస్తున్నాను. మర్నాడుకూడాటిఫిన్చేసిప్లేట్లోనేచెయ్యికడుక్కొనిచేతులుఅమ్మచీరకుతుడుచుకున్తున్నట్టుఅమ్మతొడలకునాచేతులుపెట్టిరుద్దాను. అమ్మతొడలమెత్తదనంఅనుభవిస్తున్నాను. నేనుకాలీజీకివేల్లపోతుంటేఅమ్మనన్నుపిలిచింది.”ఒరేయిమదనాఇలారారా.” అంది. అమ్మమొహంలోకిచూచాను. అన్ననవ్వుతూఉంది. అమ్మయ్యఅనుకున్నాను. “ఏంటమ్మా” అంటూఅమ్మదగ్గరకువెళ్లాను. “సాయంత్రంనీఫ్రెండ్స్తోతిరక్కుండాపెందరాలేఇంటికిరా” అందిఅమ్మ. “సరేఅమ్మా” అన్నాను. కాలీజీకివెళ్లాను.

2 Comments

Add a Comment
  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *