అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 5 47

“ఏరా నాలుగు రోజులు పురిటికి వస్తే నన్నే మోసం చేస్తావా” అన్నాను
“నా మీద నీకు కోపంగా ఉందా” అన్నాడు నా తమ్ముడు
“అవునోయి అంత తొందర ఎందుకు నీకు. సునీతను నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దమని అనుకున్నాము కదా. హాయిగా first night నాడు దెంగక ఈ కక్కుర్తి ఏమిట్రా” అన్నాను
“సారీ అక్కా” అన్నాడు
“అది సరే కానీ సునీతకు నువ్వు నెను దెంగించుకోడం తెలుసా” అని అడిగాను
“లేదక్కా ఎలా తెలుస్తుంది. కాని మీ ఆయన తన చెల్లిని దెంగడం నేను కళ్లారా చూసాను.
“ఆ విషయం వాళ్లు మన ఇంటికి వచ్చిన రోజే నేను కనిపెట్టను లేరా” అన్నాను నవ్వుతూ
ఇంతలో మా ఆయన వచ్చాడు. అంతటితో మా సంభాషణ ఆగి పోయింది. తరువాత నేను మా తమ్ముడిని పురుడు అయిన తరువాత కలుసుకున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *