అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

నేను నా కాలిని అమ్మ తొడల మధ్య పెట్టాను.నా నిగిడిన మొడ్డ తన తొడలకు గుచ్చుకుంటునట్టు అమ్మకు తెలుస్తూ ఉంది. నా మొడ్డ తన తొడలకు గట్టిగా గుచ్చుకుంటుంటే అమ్మ షివర్ అవుతూ ఉంది. నా మొడ్డ దెబ్బకు అమ్మకు పూకు లో నుంది రసం కారిపోయేట్టు ఉంది. అమ్మ కూడా తెగించి నట్టు ఉంది. నా మీడ బోర్లా పడుకుంది. తన రెన్డు తొడలు నా నడుముకు అటు ఇటువేసింది. తన పూకును నా మొడ్డ మీదపెట్టి అదిమింది.

నేనునా నడుమును పైకి ఎత్తి అమ్మ తొడల మధ్య అదుముతున్నాను.నానిగిడినమొడ్డ అమ్మ పూకు మీద గుచ్చుకుంటూ ఉంది. నాకు మొడ్డ లో నున్డి రసమ్ బొట్టు బొట్టు గా కారుతూ ఉంది. అమ్మకు కూడా నా నిగిడిన మొడ్డ తన కుత్త మీద అదుముకుంటూఉందని తెలుస్తూ ఉంది. అమ్మ ఒళ్లు వేదిగా కావడమ్ నాకు తెలుస్తూ ఉంది. అమ్మకూడా ఎక్కువ సేపు ఉండేట్టు లేదు. అమ్మ ఆ ఆనన్దాన్ని తట్టుకోలేక నా పెదాలకు తన పెదాలు అదిమి పెట్టింది.
అమ్మ అలా తన పెదాలు నా పెదాల మీద పెట్టి అదుముతూ తన పూకును నా మొడ్డ మీద పెట్టి అదుముతుంటే నాకు కారి పోతోందని అమ్మకు తెలుస్తూ ఉంది. అమ్మకు కూడా అయిపోవచ్చింది. అమ్మ కూడా నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని తన పూకును నా మొడ్డ మీద గట్టిగా అదుకుకుంటూ తన పూకు లో నుండి రసాన్ని బొళక్కు బొళక్కు మంటూ కార్చుకుంది.

తన పూకు లో నుంది రసమ్ కారి పోగానే అమ్మ కూడా బాగా అలసిపోయినట్టుంది. నా మీద అలాగేపడుకుండి పోయింది. నేను కూడా అమ్మ ను గట్టిగా వాటేసుకొని అలాగే పడుకున్నాను. అమ్మ సళ్లు నా గుండెలకు గట్టిగా అదుముకుంటున్నాయి. నేను అమ్మ చీర విప్ప బోయాను. ఇన్తలో అమ్మ సడన్ గా నా మీది నుంది లేచింది. నా మీద అమ్మా అలా పడుకోగానె, నాకు అమ్మ సళ్లు చూడాలని కోరికకలిగింది. అమ్మ చీర విప్పడానికి ప్రయత్నం చేసాను ఇంతలో అమ్మ పైకిలేచింది.తన చీర సర్దుకుంది. బ్రా హుక్కులుపెట్టుకుంది. జాకెట్ సరిచేసుకొంది. “ఇవాళ్టికి చేసింది చాలు కాని ఇంక లేరా పోదాము” అంది అమ్మ.
ఇంతలో waitor బిల్ల్ తెచ్చి ఇచ్చాడు. నేను అమ్మ బిల్కట్టేసి ఆటో లో ఇంటికి వచ్చాము. ఆటో లోబుద్ధిగా కూర్చున్నాను. అమ్మ నేరుగా తన రూం కు వెళ్లిపోయింది. ఆ రాథ్రికి అమ్మ నా రూం కు రాలేదు. ఇద్దరం కిమ్మనకుండా నిద్ర పోయాము.
మర్నాడు మామూలుగా నిద్ర లేచాను. అమ్మ కూడా అప్పటికే నిద్ర లేచింది. తన పంటీ ని చూసుకొంది. పంటీ అంతాతడి తడి గా జిగట జిగట గా అయింది. నా అండర్ వేర్ కూడా అంతే. అమ్మ కూడా స్నానం చేసి fresh అయింది.
నేను స్నానం చేసి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ ఒంటి మీద నైటీ ఉంది. నైటీ తడిసి అమ్మ ఒంటికి అక్కడక్కడా అతుక్కున్నట్టు ఉంది.
నేను అమ్మ తలకు చుట్టుకున్న టవల్ ఊడ దీసి అమ్మ తల తుడుస్తున్నాను. అమ్మ వెనక్కు తిరిగి నా తల తుడుస్తున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *