అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

చేద్దాము ” అంది అమ్మ,. నేను సంతోషం గాలోపలకు వెళ్ళాను పది నిమషాలలో ఫ్రెష్ అయి బట్టలు మార్చుకొని వచ్చాను. “అమ్మా అమ్మా నేను ఎలా ఉన్నానే” అన్నందు. “ఉమ్మ్ స్మార్ట్ గా ఉన్నావురారాజా” అంది అమ్మ. నేను అమ్న్మ నడుము చుట్టూ వేసి అమ్మను నడిపించుకుంటూబయటకు వచ్చాను. “ఇంకా ఆ చెయ్యి తియ్యి. చూచే వాళ్ళు వీళ్ళు అమ్మ కొడుకా లేకలవర్సా అనుకుంటారు” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. “నీ లాంటి లవర్ దొరకడం నా లక్అమ్మా ” అన్నాను. అమ్మ నవ్వుకుంటూ బయటకు నడిచింది.ఇద్దరూ ఆటో లోవెళ్ళారు. కాసేపు అటు ఇటు తిరిగి ఒక ఎ సి రెస్టారెంట్ కు వెళ్లాను. “అమ్మాఅమ్మా ఎక్కడ ఎవరు చూసినా ఏమీ అనుకోరు లేవే” అమ్మ నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసినడిపించుకుంటూ వెళ్ళాడు. “ఏమీ అనుకోరు ఈ పడుచు కుర్రాడికి ఈ ఆంటీ లవర్ఏమిటా అని అనుకుంటారు” అంది అమ్మ.అలా అన్నదే కానీ ఒక లవర్ మీదికి వాలినట్టునా బుజం మీదకు వాలి నడుస్తూ ఉంది అమ్మ..నేను అమ్మ వెళ్లి ఒక నేను అమ్మ ఒక క్యుబికల్ లో కూర్చున్నాము.ఆ క్యుబికల్ లోఇద్దరికీ సరి పడే ఒక సోఫా ఉంది.. రేలాక్సేడ్ గా కూర్చున్నాను నేను . అన్నీనాకు ఇష్టమైనవే ఆర్డర్ వేసింది. ముందు కొక్ చెప్పింది.నేను అమ్మ కొక్సిప్ చేస్తున్నాము.మాకు కొంత దూరంలో ఒక అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది. చాలా అందంగా ఉంది. నేను ఆ అ అమ్మాయి వంక చూస్తున్నాను,.
“ఎరా ఆ అమ్మాయి అంతా బావుందాఅంది అమ్మ.”బావుంది కానీ నీ అంత అందంగా లేదమ్మా” అన్నాను అమ్మ వంక చూస్తూ. “అవునా నేను అంట

నేను అంత అందంగా ఉన్నానా అంది అమ్మ నన్ను టీజ్ చేస్తూ.
“అవునమ్మ నా కళ్ళకు నువ్వు ఏంటో అందంగా ఉంటావు. నీ అంత అందమైన అమ్మాయి నాకుకనపడ లేదు” అన్నాను. అమ్మాయి అని ఒత్తి పలుకుతూ. అమ్మ ఒక్క సారి పదహారేళ్ళఅమ్మాయి లా ఫీల్ అయినట్టుంది. సిగ్గు పడింది. నేను నవ్వుకున్నాను. “అదేమకాదులేరా ఆ అమ్మాయే నా కన్నా అందంగా ఉంది. చూడు ఆ తైట్ జీన్స్ తైట్ టీషర్ట్లో ఏంటో అందంగా ఉంది కదా” అంది అమ్మ. “అమ్మా నువ్వు కూడా అలా టైట్ జీన్స్టైట్ టీషర్టు వేసుకొంటే ఆ అమ్మాయి కన్నా సెక్సీ గా ఉంటావు”అన్నాను.”అవునా నేను కూడా అలా జీన్స్ వేసుకొంటే బాగుంటానా.నన్ను కూడావేసుకోమంటావా జీన్స్.మరి నేను లావు కదరా. జీన్స్ వేసుకొంటే బాగోదు raa” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. ” అమ్మా అమ్మా నువ్వు జీన్స్ టీ షర్ట్ వేసుకొంటే ఏంటోబావుంతావమా. ఐ లవ్ ఇట్ అమ్మా. అమ్మ అమ్మా నీకు జీన్స్ లేవా అమ్మాఅన్నాను.అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నా కు అదుముకుంటూ. అమ్మ కూడా నా బుజం మీదతల వాల్చి “లేవురా ” అంది అమ్మ. “అయితే రేపే కొందాము అమ్మా” అన్నాను.
“ఎందుకురా చీర జాకెట్ లోనేను బాగా లేనా.” అంది అమ్మ నా మొహం లోకి చూస్తూ. “అది కాదమ్మా చీర జాకెట్ లో నిండుగా ఉంటావు. నీ అందాలు బయటకు కనిపించవు.అదే జీన్స్ లో అయితే టైట్ గా నీ సరీరైకి అటుక్కునట్టు ఉండి నీ అందాలు బయటకుకనిపిస్తాయి

అమ్మ టైట్ జీన్స్ నీ శరీరానికి అటుక్కున్నట్టు ఉంది కసిగా ఉంటాయి.నిన్ను అలా చూద్దాం నాకు ఏంటో ఇష్టం. అన్నాను.
అది సరేరా.నాలో . “అది సరే రా నాలో
ఏమి చూసి ఆ అమ్మాయి కంటే నేను అందంగా సెక్సీ గా ఉన్నాను అంటున్నావు” అంది అమ్మ. ” చెప్పాను కదా అమ్మా . నీ అంత అందంగా స్టన్నింగ్ గా, volumptuous లేదమ్మా ఆ అమ్మాయి.” అన్నాను అమ్మ సళ్ళు వంక ఆశగా చూస్తూ.తన కొడుకు తన అందాలు పొగుడుతుంటే అమ్మ ఏంటో త్రిల్ ఫీల్ అయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *