అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

“ఎందుకమ్మా అలాగా” అన్నాను

“నా ముద్దుల కొడుకు నా బుజం మీద పమిటను ఉండనివ్వడం లేదు.” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“ఏమి సెస్తున్నాడంమా నీ ముద్దుల కొడుకు” అన్నాను కొంటెగా.
“ఏమి చేస్తున్నాడా. నీకు తెలీదా. నా పమిట లాగుతున్నాడు” అంది అమ్మ.
“అబ్బా ఎందుకమ్మా నీ పమిట లాగడం చెప్పమ్మా” అన్నాను నేను అమ్మ నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి అమ్మ నడుము మడతలను నిమురుతూ.
“నాకేం తెలుసు బాబూ.నీకు తెలిస్తే చెప్పు” అంది అమ్మ నా వీపు నిమురుతూ.
“చెబితే తిట్టవు కదా” అన్నాను.
“అబ్బా తిట్టను లేరా. చెప్పు” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“నా దగ్గరగా రా అమ్మా.అమ్మ నీ చెవిలో చెబుతాను” అన్నాను.అమ్మ నా దగ్గరగా జరిగి “చెప్పు” అంది అమ్మనేను అమ్మ చెవి దగ్గరనా నోరు పెట్టి “నీ ముద్దుల కొడుకు nee బ్రాలో ఏమి ఉన్నాయోచూద్దామని” అన్నాను
“అమ్మ నా వంక తిరిగి నా మొహమ్లోపెట్టి “నా బ్రాలో నీకు ఏమి కనపడ్డాయి రాజా” అంది అమ్మ.
“అమ్మ ముద్దు ముద్దు గా ఉన్న రొమ్ములు ” అన్నాను.
“వాటిని ఇంకా ఏమంటారు రాజా” అంది అమ్మ

“మా అమ్మ సళ్ళు” అన్నాను.
“నీ కు చిలిపి తనం ఎక్కువ అయిపోయిందిరా. నిన్ను పిర్ర పగల కొట్టాలి. ముందుఎగ్జామ్స్ కానీ తరువాత అన్నీ చూద్దువు కానీ ” అంది అమ్మ నా తల మీద ఒకదెబ్బ వేసి.
“అంటే నీ సళ్ళు చూపిస్తావా అమ్మా నాకు” అన్నానుఅమ్మ నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నా దగ్గరగా లాక్కుంటూ
“నేను నా సళ్ళునీకు చూపిస్తాను అన్నాన్నా. అలా అన లేదే” అంది అమ్మ.
“అది కాదమ్మా. అమ్మ సళ్ళు కొడుకు చూస్తె తప్పెంతమ్మా.” అన్నాను అమ్మ బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.
“తప్పు లేదు కానీ. అసలు నా సళ్ళు నీకు చూపించాలో వద్దో నేను నిర్ణయించుకోవాలి” అంది అమ్మ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *