అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

నా చేతులకుఇమడటం లేదు. నేను పిసికే కొద్దీ అమ్మపిర్రలు పొంగుతున్నాయి.నాచేతులను ముందుకు తీసుకొని వచ్చి అమ్మ తొడలు కూడా నిమురుతున్నాను. అలా అమ్మపిర్రలు తొడలు మార్చి మార్చి పిసుకుతున్నాను. నా చేతులు అమ్మ తొడల మధ్య కుచేరాయి అమ్మ పూకు దిమ్మ ఉబ్బెత్తుగా బూరె లాగా ఉంది. పల్చగా ఆతులు ఉన్నట్టుఉన్నాయి. గరుగ్గా ఉంది అమ్మ పూకు దిమ్మ. నా చేతులకు అమ్మ పూకు తగల గానేఅమ్మ నా చేతులను చటుక్కున తీసేసింది. నేను మరలా నా చేతులను అమ్మ నడుము మడతలమీద వేసాను. అమ్మ ఏమీ అన లేదు. సరేలే ఇదే చాలు అనుకోని అమ్మ నడుము ముడతలుఅమ్మ బొద్దు అమ్మ మెత్తని పొట్ట నిమురుతున్నాను. అమ్మ ఏమీ అన లేదు. కానిఇందాక నేను నా చేతులను అమ్మ పిర్రల మీద తొడల మీద వెయ్య గానే అమ్మ శరీరంకొంచెం

వణకడం గమనించాను. ఇస్స్ హా ఉమ్మ్ అని మత్తుగా మూలిగింది అమ్మ. అమ్మనాకు టిఫిన్ తినిపించడం అయింది.నేను చెయ్యి కడుక్కొని మామూలుగా అమ్మ తొడలకురుద్దాను. “ఛీ ఫో వెధవా. అమ్మ తొడల మీద చెయ్యి వెయ్య వచ్చా” అంది అమ్మ. “అది కాదమ్మా మరి ఎక్కడ తుడుసుకోను ఇక్కడా” అన్నాను అమ్మ నైటీ పైకి ఎత్తితుడుచుకుంటూ. అమ్మ నైటీ తొడల దాకా లేపాను. “దొంగ వెధవా ఉండు నీ పని చెబుతా”అంది అమ్మ నవ్వుతూ. నేను నవ్వుతూ అమ్మకు దొరక్కుండా బయటకు పరుగెత్తాను.సాయంత్రం పెందరాడే ఇంటికి వచ్చాను. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి పోదామా అమ్మదగ్గరే ఉందామా అని మనసు తహ తహ లాడు తూ ఉంది. అందుకే ఎగ్జాం కాగాన్ ఇంటికివచ్చాను. అమ్మ నేను రాసిన ఎగ్జాం గురించి అడిగింది.బాగానే రాసాను అనిచెప్పాను. ఇంకా రెండు పరీక్షలు ఉన్నాయి.

‘”రాజా నేనుమా ఫ్రెండ్ రాధ ఇంటికి వెళ్లి ఇప్పుడే వస్తాను. ఈ లోపల ఫ్రెష్ అయి చదువుకో” అంది అమ్మ.
“సరే అమ్మా” అన్నాను.గంట తరువాత అమ్మ వచ్చింది. రాగానే నైటీ వేసుకొని నా రూం కు వచ్చింది. అమ్మఎప్పుడు నైటీ వేసుకున్నా పైన చున్నీ వేసుకొనేది.ఈ రోజు అమ్మ చున్నీవేసుకోలేదు. పల్చటి నైటీ లో అమ్మ బలిసిన సళ్ళు పైకి కిందికి ఊగుతున్నాయినేను అమ్మసళ్ళువంక కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాను.
“ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు” అంది అమ్మ.
“రోజూ పమిట వేసుకుంటావు కదా. ఈ రోజు వేసుకోలేదేమా అని చూస్తున్నాను అమ్మా” అన్నాను.
“ఎందుకూ వేసుకొని లాభం లేదని” అంది అమ్మ నా పక్కన కూర్చుంటూ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *