అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

అమ్మో అమ్మకు తాంక్స్ కూడా చెపుతున్నావే అన్ది అమ్మ
అదేంటమ్మా నేను నీకు ఇంకా ఎన్నో తాంక్స్ చెప్పాలి
ఎందుకురా అంది అమ్మ
నిన్న రెస్తారెంట్ లో నిన్ను చెయ్యనిచ్చినందుకు అన్నాను
చీ ఫో చిలిపి వెధవా అంది అమ్మ నవ్వుతూ
అంతే కాదు నువ్వు నాకు ఒక ప్రామిస్ చేసావు అన్నాను
ఏమిటో
నువ్వు జీన్స్ వేసుకుంటాను అన్నావు అన్నాను
అబ్బా చీర కట్టుకున్నాను గా. జీన్స్ ఎందుకు అంది అమ్మ
అది కా దమ్మా నువ్వు జీన్స్ లొ బావుంటావు అన్నాను
సరేలే వేసుకుంటానులే అంది అమ్మ నవ్వుతూ
ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడె వేసుకోవాలి అన్నాను
అది కాదురా నాకు జీన్స్ లేవురా అంది అమ్మ
పోనీ నీ దగ్గర ఆ డాన్స్ చేసిన అమ్మాయి వేసుకున్న డ్రెస్స్ ఉందిగా అది వేసుకో అన్నాను
అదీ లేదు నా దగ్గర అంది అమ్మ.
నాకు తెలుసునీ దగ్గర ఉన్నాయి నేను చూసాను అన్నాను గోముగా.ఓరి వెధవా నువ్వు ఎప్పుడు చూసావురా అని ఆశ్చర్య పోయాను. అయ్హినా నా కప్ బోర్డ్ ఎందుకు తెరిచావు అన్నాను కోపంగాఅయ్యో నేను తెరవలేడంమా. జస్ట్ అలా చీకటిలో ఒక బాణం వేసాను. అది కరెక్ట్ గాతగిలింది. నీ దగ్గర ఆ డ్రెస్ ఉంది అని ఒప్పుకున్నావు అన్నానుఓరి దొంగ వెధవా అబదాలు కూడానా అంది అమ్మఆ డాన్సర్ వేసుకున్న పొట్టి ద్రేస్స్నీ దగ్గర ఉంది కదమ్మాఅన్నాను.ఉంది అయితే ఏంటి అంది అమ్మమరి ఆ డ్రెస్ నువ్వు వేసుకోవచ్చు కదా అమ్మా అన్నానుఎందుకు వేసుకోవాలి అంది అమ్మ రెట్టిస్తూఅదికాదమ్మా నాకు నిన్ను ఆ డాన్సర్ డ్రెస్ లో చూడాలని ఉందమ్మా అన్నానుఅంతేనా ఇంకా ఏమన్నా చూడాలని ఉందా అంది అమ్మఈ డ్రెస్ లో నువ్వు అందంగా ఉన్నావా లేక ఆ డాన్సర్ అందంగా ఉందా అని చూద్దామని

అది కాదురా నేను వేసుకున్న డ్రెస్ అందంగా ఉందా లేక నేను అందంగా ఉన్నాన్నా అనా
ముందు నువ్వు డ్రెస్ వేసుకో తరువాత నేను చెబుతాను అన్నాను
ఒరేయి నువ్వు మరీ వెధవ వేషాలు వేస్తున్నావురా అంది అమ్మ అక్కడి నుండి వెళుతూ
అమ్మ లోపలకు వెళ్లి ఆ డాన్సర్ డ్రెస్ వేసు కొచ్చింది నేను అమ్మ వంక కళ్ళప్ప గించి చూస్తున్నాను. వామ్మో అమ్మ ఇంట అందంగా ఉందా అనుకున్నాను. అమ్మ వచ్చి సిగ్గుగా ఒక మూల నిల్చుంది.”అమ్మా అమ్మా నా దగ్గరగా రావే” అన్నాను. అమ్మ సిగ్గుగా నేను రాను అని తల అడ్డంగా ఆడించింది. ఎందుకంటే అసలు అమ్మ ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నట్టు లేదు. పైన సళ్ళు కు ఒక గుడ్డ కింద పూకు పిర్రలు కప్ప డానికి ఒక గుడ్డ తప్ప వేరే ఏమీ లేవు. బొద్దుగా ఉన్న అమ్మ పెద్ద సైజు సళ్ళు పిర్రలను అవి కప్పలేక పోతున్నాయి. అమ్మ నా ముందు నేకేడ్ గా నిల్చున్నట్టు ఉంది. నేను అమ్మ దగ్గరగా వెళ్లాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *