అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 88

వెల్లాలి. నన్ను ఎవరు తీసుకెళ్తారు” అంది
“నాకు రావడానికి వీలు లేదు” అన్నాడు నాన్న
“మీకు ఎప్పుడు వీలు పడిండి కనక. ఈ జన్మకు లేదు.”
“అందుకే అబ్బాయిని తీసుకెళ్లు” అన్నాడు నాన్న
“వాడికి కొత్తగా పెళ్లి అయింది. మరి పెళ్లాన్ని వదిలి రావద్దూ” అంది అమ్మ
“వాడికిపెళ్లాం మీది కన్నా నీ మీదే ఎక్కువ. అయినా నేను ఉన్నాగా

కోడలికి తోడు” అన్నాడు నాన్న
“అమ్మ అటు ఇటు చూసి నాన్న చెవిలో “కొంపదీసి కోడలికి కూడా లైన్

వేస్తున్నారా” అంది
“చీ ఫో అది నా కూతురు తో సమానమే” అన్నాడు
“సరేలెండి ఈ రోజుల్లొ కూతుళ్లనే తండ్రులు తగులుకుంటున్నారు. కోడలిని వదిలి

పెడతారా. పోనీ లెండి మీ తంటాలు మీరు పడండి నేను నా కొడుకు

వెళుతున్నాము ఆ ఏర్పాట్లు చూడంది” అంది అమ్మ
అమ్మ నీయమ్మ అటు ఇటు తిరిగి నా మీదికి వచ్చిందా అనుకున్నను
“పోనీలెండి పాపం వెళ్లి రండి పెద్దావిడ ఒంటరిగా వెళ్ల గలదు. నాకేం

భయం లేదు మామయ్య గారు ఉన్నారుగా” అంది నా భార్య.
అలా అమ్మతో నేను బంగలూర్ వెళ్లల్సి వచ్చింది. అదే నా జీవితంలో ఒక మలుపు

తిప్పింది.
మా నాన్న మా ఇద్దరికీ ఫ్లైట్ తిక్కెట్లు స్టార్ హోటల్ లో రూం బుక్ చేసాడు. నేను

అమ్మ బంగలూర్ వెళ్లి హోటల్ లో దిగాము. మర్నాడు గ్రుహప్రవేసం. నాకు

సాయంత్రం కాగానే మందు పడాలి అదొక వెధవ అలవాటు. అమ్మకు తెలుసు

కానీ తెలియనట్టే ఉంటుంది.
నేను రూం లో దిగ గానే స్నానం చేసి బార్ లోకి అడుగెట్టాను.రెండు పెగ్గులు

బిగించాను. చలి కాలం. అందులో బంగలూరు. వెచ్చగా మందు కడుపులోకి

దిగుతుంటె వింత వింత కోరికలు పుడుతున్నాయి. మరో రెండు పెగ్గులు కొట్టి రూం కు

వచ్చాను. అమ్మ బాత్ రూం లో ఉంది. స్నానం చేస్తూ ఉంది. నీళ్ల శబ్దం ఆగింది.

అమ్మ తుడుచుకుంటూ ఉందనుకున్నాను. నేను సైలెంట్ గా సోఫాలో కూర్చుని టీ

వీ చూస్తున్నాను. ఇంతలో బాత్ రూం తలుపు తెరుచుకుంది. అమ్మ బయటకు వచ్చింది.

అమ్మ ఒంటి మీద నూలు పోగు లేదు. నన్ను చూసి స్టన్ అయింది. గబాలున బాత్

రూం లోకి వెళ్లి డోర్ వేసింది. “ఒరేయి నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు. వచ్చినట్టు

చెప్పక్రేల్ బండ వెధవా. ఆ నైటీ ఇలా ఇవ్వు” అంది అమ్మ
నాకు కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి.అమ్మను ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చూసి మతి

పోయింది. వామ్మొ అమ్మ ఇంత అందంగా ఉందా. అనుకున్నాను. అమ్మ మరలా

అరిచింది “ఒరేయి బండ వెధవా ఆ నైటీ ఇవ్వరా” అంది బాథ్ రూం డోర్ లో నుంది

చెయ్యి బయట పెట్టి నేను లేచి అమ్మకు నైటీ ఇచ్చి వచ్చాను. నా కళ్లకు

అమ్మ నగ్న రూపం కనిపిస్తూ ఉంది. మా అమ్మకు 55 ఏళ్లు ఉన్నా కాని అంత age
ఉన్నట్టు కనపడదు. అమ్మ సళ్లు కూడా వాలి పోలేదు నిటారుగా ఉన్నాయి.

పిర్రలు కూడా పెద్దవే విశాలంగా ఉన్నాయి. ఇంక తొడలు చెప్పక్ర్లేదు. అరటి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *