అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 2 92

మీద తన చేతిని అలాగే ఉంచింది. తరువాత నా మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకుంది.

నేను అమ్మ చెవిలో “అమ్మా అమ్మా నా మొడ్డ బాగుందా నీకు నచ్చిందా” అని

చెవిలో అడిగాను. అమ్మ నవ్వి “ఊ” అంది. మరి నా మొడ్డను పట్టుకొని ముందుకు

వెనక్కు ఊపమ్మా” అన్నాను. అమ్మ మారు మాటాడకుండా నా మొడ్డను

ముందుకు వెనక్కు ఊపసాగింది. అమ్మ చేతిలొ నా మొడ్డ నలిగి పోతూ ఉంది. అమ్మ

చేతిలో నా మొడ్డ నలుగుతుంటే నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది. నాకు ఇంక ఆగ

లేదు. నేను అమ్మ మీదికి ఎక్కి అమ్మ మీద పడుకున్నాను. అమ్మ లేవ పోయింది.

“వద్దమ్మా లేవకు ప్లీజ్ ” అన్నాను. అమ్మ నవ్వి సరే ఏమీ చిలిపి పనులు

చెయ్యకు అలా నా మీద పడుకో సరేనా అంది అమ్మ నవ్వుతూ. నేనూమ్మ

పెదాల మీద నా పెదాలు పెట్టి అదిమాను. అమ్మ ఇంక మాట్లాడలేక పోయింది.

నేను అమ్మ సళ్లు నిమురుతున్నాను అమ్మ సళ్ల ముచికలు చీకుతున్నాను. అమ్మ

పెదాలు చీకుతున్నాను. అమ్మ నోట్లో నా నాలుక పెట్టి అమ్మ నాలుకతో పెన

వేస్తున్నాను. నేనునా చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నా మొడ్డను పట్టుకొని అమ్మ

పూకు చీలిక మీద రుద్దుతున్నాను. అమ్మ నా వీపు చుట్టూ తన చేతులు పెన

వేసింది. నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. “రాజా ఇంక చాలురా ఇంతటితో ఆపు ఇంక

ముందుకు వెళ్లకు బాగోదు. కావాలంటే నీ దన్ని ఎంత సేపైనా నా చేత్తో

పట్టుకొని ఆడిస్తాను” అంది అమ్మ. నా మొడ్డ పట్టుకొని ఆడించడం అమ్మకు

కూడా ఆనందం గా ఉంది.

నా మొడ్డ పట్టుకొంటే అమ్మకు పూకులో తడి

అవుతూ ఉందని అధం అయింది. అమ్మ నా మొడ్డను పట్టుకొని ముందుకు ఆడిస్తూ

“ఒరేయి రాజా నా చేత పాడు పనులు అన్నీ చేయిస్తున్నావు. నాకు సారీ చ్జెప్పాల్సి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *