అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -10 117

నాన్న:సరే అమ్మ
ఇంకా మేము అలాగ టిఫిన్ చేసి నేను నా సర్టిఫికెట్స్ అన్ని రెఢీ చేసుకొని ఉన్నాను
నాన్న:ఏమిటి అమ్మ రెఢీ ఆ
నేను:హా నాన్న నేను రెఢీ
నాన్న:సరే అమ్మ నేను నా బైక్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాను
నేను:సర్లే
ఇంకా నేను అన్ని రెఢీ చేసి నాన్న బైక్ ఎక్కి ఒక్క కాలేజ్ కీ వెళ్ళాం
అక్కడ ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడి సీట్ మా ఊరు దగ్గర ఆ డిగ్రీ 2nd year నుంచీ చదవ డానికి ఒకే చేశారు
ఒక్క మంచి రోజు చూసుకొని జాయిన్ అయ్యాను
అక్కడ అందరూ నాతో బాగా కలిసి పోయారు
నేను నా ఫ్రెండ్స్ కలిసి సీక్రెట్ దమ్ము కొట్టే వాళ్ళం
మంచి జమ ఆకు నమిలి ఇంటికి వెళ్ళి పోయే వాళ్ళం
ఇంటి దగ్గర ఏమో నేను చదువుకుంటూ శిరీషనీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *