అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -10 117

నేను: సర్లే రా అని నేను ఎక్కాను
వాడు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఏమో ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్తాడు అని అనుకుంటూ ఉన్న
కాసేపటికి వాడు స్కూటీ అపెసి ఉన్నాడు నేను కిందకు దేగేసిను
నేను:ఎక్కడికి రా ఈ కొండ దగ్గరకి తీసుకొని వచ్చావు ఏమిటి రా
అఖిల్:wait cheyi కొంచం నడవాలి ఇక్కడ
నేను:హా సరే రా అని నేను నడుస్తూ ఉన్న
అఖిల్:ఈ ప్లేస్ కీ ఎప్పుడో తీసుకొని వెళ్దాం అని అనుకున్న
నేను: అందుకు అని ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నవా రా
అఖిల్:అవును దగ్గర లో ఒక్క గుహా ఉంటుంది లే
నేను: సర్లే రా
అని నడుస్తూ ఉంటే కొంత దూరం తర్వతా ఒక్క గుహా వచ్చింది
అఖిల్:రా దీని లోకే వెళ్ళాలి మనం
నేను:సర్లే రా అని
గుహా లోకి వెళ్ళాను పూర్తి చీకటి చలి గాలులు వీస్తున్నాయి
అక్కడ ఒక్క కాగడా ఉన్నది అఖిల్ దానిని వెలిగించి ఒక్క దాని లో పెట్టాడు
నేను కింద కూర్చొని ఉన్నాను
అఖిల్:ఏమిటి నాకు ఈ ప్లేస్ ఎలాగ తెలుసు అని
అనుకుంటూ ఉన్నావా ఏమిటి
నేను:నవ్వుతూ రేయ్ ఈ ప్లేస్ నాకు తెలుసు రా
నువ్వు ఏదో కొత్త గా కనిపెట్టి నట్లు చెపుతూ ఉన్నావు రా
అఖిల్:నీకు ఎలాగ తెలుసు ఏ ఈ ప్లేస్ లో ఎవ్వరూ ఇక్కడికి రారు
నేను:ఈ ప్లేస్ లో నేను నా ఫ్రెండ్ అదే ఈ రోజు కలిసవు కదా శిరీష ఉండే వాళ్ళం అప్పుడు అప్పుడు నీ నాన్న కూడా ఇక్కడే నన్ను వాయించే వాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *