అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -10 117

అఖిల్:సర్లే దాని గురించి తర్వతా ఆలోచించాలి
ఆర్డర్ చేద్దాం ఏ ముందు
నేను:సర్లే రా అని దగ్గర ఉన్న menu card తీసుకొని
మంచి చికెన్ బిర్యానీ ఇంకా మటన్ కర్రీ ఆర్డర్ చేసాను
నీకు ఏమి కావాలి అఖిల్
నేను:same here
అని ఆ barrer కి చెప్పి ఆర్డర్ చేసం వాడు వెళ్లి పోయాడు
నేను: తిన్న తర్వాత ఎక్కడికి తీసికొని వెళ్తావు రా
అఖిల్: wait అండ్ వాచ్
నేను:సర్లే రా నేను ఏమి అడగను లే కానీ నువ్వు ఏమి బిజినెస్స్ చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నావు చెప్పు
అఖిల్:ఈ బైక్ delarship అమ్మ cost around 40 lakhs to 50 lakhs అవుతుంది లే
నేను:అంత డబ్బు ఆ రేయ్ అయితే 3 years అయినా అగలి కదా స్టాక్స్ మీద అంత రవళి అంటే
అఖిల్:అంత లేదు లే 2 years చాలు లే ఎలాగో one year అవుతుంది నా చదువు కి ఇంకా
1 year ఎలాగో ఒక్క చోట పని చేస్తాను లే
నేను:సర్లే రా నీ ఇష్టం నేను అయితే జాబ్ మనేస్తను లేదా వేరే చోటుకి వెళ్లి మనం పెళ్ళి చేసుకుందాం లే
అఖిల్:సర్లే ఫుడ్ వచ్చింది తిందం రా
నేను:సరే అని
ఫుడ్ తింటూ మాట్లాడు కొంటు ఉన్నాం కాసేపటి
తర్వతా తినడం ముగించి bill pay చేసి
అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేశాం
నేను wait చేస్తూ ఉన్న అఖిల్ ఏమో స్కూటీ తీసుకొని వచ్చాడు
అఖిల్:రావే ఎక్కు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *