అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

కొంతసేపటి తరవాత, మావయ్య రెండు కప్పులతో కాఫీ తీసుకొచ్చి ఒకటి నాకివ్వబోతే, “నాకేం వద్దు.” అన్నాను బుంగ మూతి వేసుకొని. “ఓ! అలిగావా! ఎందుకు బంగారం?” అన్నాడు బలవంతంగా కప్పును నా చేతిలో పెడుతూ.

“నేనేం అలగలేదు.”

“మరి ఎందుకు బుంగ మూతి పెట్టావ్?”

“నేనేం పెట్టలేదు. నా మూతే అంత..”

“అవునా! అరెరే.. ఎప్పుడూ చూడలేదే.. చూసుంటే బావుండేది..”

“మ్మ్.. ఏం బావుండేదీ?”

“బావుండేదీ!! ఏం బావుండేదీ అంటే ఏం చెప్పనూ?”

“హుమ్మ్..”

“హుమ్మ్ అంటే!?”

“ఏం లేదు..” అంటూ, ఒక సిప్ వేసాను కాఫీని.

“బావుందా?” అడిగాడు ఆయన.

“మ్మ్.. బావుంది..”

“హమ్మయ్య.. అలక తీరినట్టేగా..”

“మీకెలా తెలుసూ?”

“ఆ బుంగ మూతి తీసేసావుగా..”

“హహహ.. మావయ్యా..”

“హా.. చెప్పు..”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.