అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 182

“హుమ్మ్..”

“ప్లీజ్..ప్లీజ్.. ఒక్కసారి చూడనివ్వు..”

“అబ్బా.. సరే చూసుకోండి..”

“హుమ్మ్.. ఇలా ఎర్రబడ్డ కళ్ళతో నిన్ను చూస్తుంటే..”

“మ్మ్.. చూస్తుంటే??”

“హుమ్మ్.. ఏం లేదులే..”

“దాచుకోవడం ఎందుకూ? చెప్పండీ..”

“చెప్తాలే గానీ, నీ కళ్ళు ఎందుకు ఎర్ర బడ్డాయో చెప్పు..”

“నేను చెప్పను..”

“అయితే నేనూ చెప్పను..”

“హుమ్మ్.. అయితే మీతో మాట్లాడను..”

“అమ్మో.. అలా అయితే కష్టమే..”

“అయితే చెప్పండి..”

“ఏం చెప్పనూ!?”

“ఎర్రబడ్డ కళ్ళతో ఉన్న నన్ను చూస్తుంటే.. అని ఆపేసారుగా.. అది చెప్పండి..”

“అదా..”

“ఆఁ.. అదే..”

“హుమ్మ్.. నా ఫస్ట్ నైట్ గుర్తొచ్చింది.”

“ఛీ..”

“అంత సిగ్గెందుకు బంగారం?? నీకూ జరిగిందిగా ఫస్ట్ నైట్.. ఏం చేసావ్ అప్పుడూ”

“అబ్బా.. ఇక ఆపండి..”

“ఓ.. ఇక ఆపండీ అన్నావా..”

“అయ్యో.. మావయ్యా.. మిమ్మల్ని ఆపమని అంటున్నా..”

“నేనేం చేస్తున్నా ఆపడానికీ??”

“ఆఁ.. మరే.. ఏం చెయ్యడం లేదు.. అమాయక చక్రవర్తి మీరు..”

2 Comments

Add a Comment
  1. ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా తన అనుభవాన్ని చెబుతాఉంటే బాగుంది

  2. Bad ending ledu yenta atram unna ending ledu

Leave a Reply

Your email address will not be published.