అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“ఆఁ.. నా లేత అందాలు చూసి, కాస్త చప్పరిస్తావేమోనని..” అనుకుంటూ, బయటకి మాత్రం, “ఏమో, చూద్దాం అనిపించింది.” అన్నాను.

“మ్మ్.. నాకూ చూడాలనిపిస్తుంది.”

“ఎందుకూ?”

“ఆ వయసులో నా కోడలు ఎలా ఉంటుందా అనీ..”

“ఎలా ఉంటుందీ.. ఇలానే ఉంటుంది.”

“అదీ చూద్దాం.. ఇలానే ఉందో.. లేక..”

“మ్మ్.. లేక??”

“లేత కొబ్బరి ముక్కలా ఉందో..”

“హ్మ్మ్.. ఇంకా..”

“చూసి చెప్తా.. ముందు వెతుకుదాం..”

“సూట్ కేస్ లూ, షెల్ఫూ వెతికా.. కనిపించలేదు. ఆ పైన ఉందేమో..” అంటూ పైన ఉన్న వాల్ ఎటాచ్డ్ షెల్ఫ్ చూపించాడు.

“అయితే వెతుకూ..”

“అంత పైన ఉంది ఎలా వెతకనూ??”

“స్టూల్ వేసుకో..”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.