అత్తా, ఆడపడుచులు లేని ఇల్లు. ఇంట్లో నీదే రాజ్యం 2 109

“ఏం లేదూ అంటేనే ఏదో ఉన్నట్టు.. చెప్పు..”

“ఉఫ్ఫ్.. మావయ్యా..”

“మ్మ్.. చెప్పు కోడలా.”

“ఆహ్.. ఏదోలా ఉంది మావయ్యా..”

“ఏదోలా అంటే??” తన చేతులతో నా పిర్రలను విడదీస్తూ అడిగాడు. నాకు తాపం పెరిగిపోతూ ఉంది. “ఆఁ.. ఏదోలా అంటే…” అని చెప్తూ ఉండగా, రెండు పిర్రలనూ కిందనుండి కసిగా పిసికి, “మ్మ్మ్.. చెప్పు కోడలా..” అన్నాడు మావయ్య. చెప్పాలంటే సిగ్గు ముంచుకొచ్చేస్తూ ఉండగా..

“ఊఁహూఁ..”

“చెప్పవా?”

“నో..”

“చెప్పకపోతే ఎలా తెలుస్తుందీ?”

“.…”

“పోనీ నేను చెప్పనా?”

“ఊఁ..”

5 Comments

Add a Comment
  1. బాగుంది కాని pages చాల చిన్న గా ఉన్నాయి

  2. Please continue brother it was very super

  3. Super bro please continue

Leave a Reply

Your email address will not be published.